Školstvo a vzdelávanie je jednou z  troch najdôležitejších priorít
Všetci v SKOK!u žijeme na Slovensku a chceme, aby tu žili aj naše deti

Deti, ktoré sú dnes v školách, budú o tridsať rokov riadiť našu krajinu. Investície do lepšieho a modernejšieho školstva sú preto tým najdôležitejším, čo dnes môžeme pre budúcnosť urobiť. Slovenské školstvo nepotrebuje ďalšie „reformy“, akých sme tu už za posledné roky počuli desiatky – a nič z toho.

Slovenské školstvo potrebuje rozhodnutia
1.
Odpolitizovať školstvo, vrátiť slobodu a autonómiu
školám a učiteľom

Slovenské školstvo prežíva len vďaka oddaným učiteľom, ktorí svoje povolanie berú ako poslanie, napriek tomu, že nie sú adekvátne zaplatení. Učitelia vedia najlepšie, čo robiť, ale štát im neustále zväzuje ruky, pridáva byrokraciu, nezmyselne mení pravidlá a osnovy. Keď mali učitelia a školy viac slobody a autonómie – pri využití peňazí na školách, pri výbere učebníc, pri určovaní učebného obsahu a osnov – všetko fungovalo lepšie. Musíme sa k tomu vrátiť.

2.
Vrátiť učiteľom spoločenský status a doplatiť im,
čo im je štát dlžný

Učiteľskému povolaniu treba vrátiť vážnosť a dôstojnosť a zabezpečiť, aby príjmy učiteľov dosahovali úroveň platov ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Pedagogickým pracovníkom v regionálnom školstve vrátime to, čo je im štát dlžný za 25 rokov a zabezpečíme 40 percentné zvýšenie tarifných platov za štyri roky. Prehodnotíme kariérny systém (kariérny stupeň bude aj vyjadrením vyššej zodpovednosti učiteliek a učiteľov za pedagogickú činnosť) a kreditový systém (obmedzíme formálne získavanie osvedčení bez preukázateľného rozvoja kompetencií).

3.
Zastaviť strácanie
sa peňazí pre školstvo

Všade vidíme ako sa v školách zle hospodári, napr. nákladné, neefektívne a neraz úplne zbytočné projekty ESF, deformované normatívne financovanie regionálneho školstva z verejných zdrojov. Aj preto je potrebné zaviesť priame financovanie škôl a dôsledne prehodnotiť účelnosť financovania projektov ESF najmä na priamo riadených organizáciách ministerstva. Hoci štát deklaruje, že posiela na fungovanie škôl určený objem peňazí, v skutočnosti sa desiatky percent z nich strácajú „po ceste“. Ponechávajú si ich mestá, obce či župy a financujú z nich iné svoje aktivity. Toto musí skončiť.

4.
Podporovať kvalitu,
nie kvantitu

Presadíme zameranie školstva na kvalitu výsledkov vzdelávania podľa stupňov škôl (úrovňový model kurikula). Školy budeme orientovať nielen na vzájomné porovnávanie (testovaním a meraním), ale najmä na podporu tých, ktoré dosahujú najlepší pokrok v učebnom rozvoji žiakov. Legislatívne posilníme zodpovednosť škôl za výsledky výchovy a vzdelávania, podporíme nástroje rozvoja kvality škôl cez ich sebahodnotenie. Zatvoríme nožnice medzi počtom škôl a ich kvalitou, a to hlavne vo vysokoškolskom vzdelávaní, kde zmeníme nesprávne nastavený akreditačný systém.

5.
Zamerať sa na inkluzívne vzdelávanie
pre všetkých

Kým 25 % najlepších žiakov na Slovensku je vysoko nad priemerom vyspelých krajín, tri štvrtiny ostatných sú hlboko pod ním. Kritickou úlohou pre školský systém je dosiahnuť, aby každý žiak a študent mohol maximálne rozvinúť vlastný potenciál. Preto budeme presadzovať postupnú individualizáciu vzdelávacieho procesu a individuálny prístup k žiakom, vrátane hodnotenia, testovania zručností a individualizácie učebných plánov až na úroveň jednotlivca. Ide však o dlhodobý proces, ktorého implementácia potrvá desaťročia.

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.