Ako najlepšie využiť potenciál, ktorý školstvo a vzdelávanie majú pre Slovensko?

Najväčším bohatstvom a potenciálom pre rozvoj Slovenska sú naše deti, učitelia a kvalitná výchova a vzdelávanie v školách i mimo nich. Slovensko dlhodobo zanedbáva investície do svojho ľudského kapitálu, hoci je tým najcennejším zdrojom, ktorým máme. Deti a študenti, ktorí sú dnes v školách, budú o 20 – 30 rokov riadiť našu krajinu. Preto je školstvo a vzdelávanie pre SKOK! najvyššou prioritou.

SKOK! presadzuje zlepšenia v slovenskom školstve, ktoré stoja na troch pilieroch. Po prvé, potrebujeme naspäť vrátiť slobodu a autonómiu našim školám. Po druhé, nikto nevie lepšie, než učitelia, ako prebudiť potenciál v žiakoch – najlepších učiteľov treba podporovať a vytvárať im priestor, namiesto byrokracie. Po tretie, učiteľskému povolaniu treba vrátiť vážnosť a dôstojnosť a zabezpečiť, aby príjmy učiteľov dosahovali úroveň platov ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Pedagogickým pracovníkom v regionálnom školstve vrátime to, čo je im štát dlžný za 25 rokov a zabezpečíme 40 percentné zvýšenie tarifných platov za štyri roky. Existuje mnoho oblastí činnosti štátu, kde treba šetriť výdavky a poskytovať efektívnejšie služby s ušetrením 1 až 2 miliárd eur ročne. Školstvo a rozvoj ľudského potenciálu sú však oblasťou, na ktorej sa šetriť nedá – naopak si vyžaduje väčšie investície. Príjmy pedagogických pracovníkov sa musia po rokoch konečne stať prioritou.

Platy učiteľov

V porovnaní s priemernými platmi VŠ vzdelaných ľudi v krajine ( OECD, 2012 )

platy učiteľov

Zrušíme diskriminačné rozdelenie financovania platov podľa zdrojov z prenesených a originálnych kompetencií. Budeme podporovať tie učiteľky a učiteľov, ktorí dlhodobo dosahujú so žiakmi výborné výsledky a vzhľadom na svoj potenciál dosiahli výrazný pokrok v učení. Najlepší učitelia sú dnes platení úboho v porovnaní s možnosťami, ktoré im ponúka súkromný sektor, zatiaľ čo tí najhorší sú dokonca výrazne preplácaní vzhľadom ku kvalite ich práce. Preto zmeníme systém odmeňovania učiteľov, ktorý nevytvára dostatočné stimuly na zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov, keďže len veľmi malá časť odmeny učiteľa sa zakladá na výsledku kvality jeho výkonu. Vytvoríme priestor, aby za týmto účelom mohla riaditeľka a riaditeľ školy disponovať skutočnými 20 % objemu mzdových prostriedkov na osobné ohodnotenie učiteliek a učiteľov za kvalitu vykonanej práce.

Prehodnotíme kariérny systém (kariérny stupeň bude aj vyjadrením vyššej zodpovednosti učiteliek a učiteľov za pedagogické činnosti) a kreditový systém (obmedzíme formálne získavanie osvedčení bez preukázateľného rozvoja kompetencií).

Vytvoríme program na motiváciu a stabilizáciu začínajúcich učiteliek a učiteľov a ich podporu v školách s nadanými a zaostávajúcimi žiakmi. Štipendijným programom získame na štúdium učiteľstva najlepších žiakov stredných škôl a zavedieme zásadné zmeny v ich prípravnom vzdelávaní.

Zrýchľujú sa trendy v starnutí a rodovej nevyváženosti pedagogických zborov našich škôl. Preto vytvoríme podmienky pre dôstojný odchod učiteľov pôsobiacich v dôchodkovom veku a pripravíme rezort na generačnú výmenu (len 10 % učiteľov má do 30 rokov).

Učiteľky a učitelia sa potrebujú na nové požiadavky pripraviť, ale zväčša sa vzdelávajú mimo škôl a neexistuje ich efektívna spolupráca prepojená s potrebami rozvoja školy. Zásadne zlepšíme poradenstvo pre manažment škôl a podporíme inovatívne metódy profesijného rozvoja prostredníctvom decentralizovaných regionálnych poradenských a vzdelávacích centier. Nadviažeme na dobré skúsenosti učiteľských iniciatív z minulosti, ale aj na inovatívne metódy v podpore profesijného rozvoja učiteliek a učiteľov priamo na školách.

Riaditeľky a riaditelia škôl sú odborné i občianske autority, ktorým musí byť umožnené disponovať vysokou mierou zodpovednosti a autonómie pri riadení školy. Znovu vymenovanie do funkcie bude opakovane možné a podmienené predovšetkým plnením objektivizovateľných odborných kritérií. Rovnako v zložení rád škôl posilníme ich odbornú funkciu.

Podporíme zameranie školstva na kvalitu výstupov (výsledkov) vzdelávania podľa stupňov škôl (úrovňový model kurikula). Školy budeme orientovať nielen na vzájomné porovnávanie (testovaním a meraním), ale najmä na podporu tých, ktoré dosahujú najlepší pokrok v učebnom rozvoji žiakov. Legislatívne posilníme zodpovednosť škôl za výsledky výchovy a vzdelávania, podporíme nástroje rozvoja kvality škôl cez ich sebahodnotenie (aktívny vnútorný rozvoj a premenu na učiacu sa organizáciu).

Všetci vidíme nízku efektivitu v čerpaní dopytovo orientovaných i národných projektov štrukturálnych fondov EÚ na podporu regionálneho školstva a rozvoj učiteľstva. Finančné zdroje ŠF v rokoch 2016 - 2020 sústredíme na modernizáciu podmienok výchovy a vzdelávania a ich dlhodobú udržateľnosť. Z týchto zdrojov podporíme stimulačné (aj štipendijné) programy pre školy na podporu žiakov nadaných i zaostávajúcich v učení. Podporíme inovácie a spoluprácu učiteliek a učiteľov na školách nad pedagogickým experimentovaním (nové stratégie výučby) v škole, vrátane pedagogického výskumu.

Každý sme iný, ale všetci sme si rovní v prístupe ku vzdelávaniu. Sústredíme sa na prednosti, dobré stránky osobnosti žiaka a tieto budeme v školách prioritne rozvíjať. Posilníme to, čo je potenciál každého dieťaťa a žiaka, to čo je využiteľné a perspektívne pre jeho život i prácu. Tradične kladený dôraz na hodnotenie v podobe známky, ktorá má len veľmi nízku pridanú hodnotu pre žiakov a ktoré je založené na ich porovnávaní medzi sebou alebo s vopred stanovenou normou budeme orientovať na hodnotenie individuálneho rozvoja a napredovania žiaka v učení.

Podporíme nástroje eliminujúce nerovnosť príležitostí vo vzdelávaní (napr. pedagogickí asistenti, efektívna diferenciácia výučby, učiteľky a učitelia špecialisti na výchovu a vzdelávanie nadaných i zaostávajúcich žiakov) a implementáciu inkluzívneho modelu školy. Prijmeme zásadné zmeny v špeciálnom školstve, aby nebolo segregačnou a slepou uličkou pre uplatnenie svojich absolventov v živote.

Skúsenosť zo štúdia v zahraničí je pre žiakov a študentov neoceniteľná. Žiaci tak získavajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj samostatnosť, schopnosť postaviť sa na vlastné nohy, a oveľa lepší rozhľad o tom, ako svet naozaj funguje. Preto vytvoríme program školských pobytov v zahraničí pre najlepších stredoškolákov (školský rok v EÚ a v USA). Okrem vzdelania a výchovy je pritom pre nás dôležité aj to, že mladí ľudia, ktorí zažijú, ako bežné veci fungujú v zahraničí, budú na základe svojich skúseností po návrate tlačiť na zmenu aj doma a vyžadovať od politikov, aby poskytovali lepšie a kvalitnejšie služby. Len rozhľadení, vzdelaní a skúsení občania dokážu na politikov vytvoriť dostatočný tlak.

Neudržateľný systém financovania (z verejných zdrojov) škôl, výchovy a vzdelávania odzrkadľuje len náklady jednotlivých typov škôl, ale nie ich kvalitu. Zmeníme systém financovania regionálneho školstva tak, aby bol transparentný a verejné zdroje efektívne využité výhradne na výchovu a vzdelávanie. Zavedieme diferencovanú podporu pomoci nadaným a zaostávajúcim žiakom (štipendijný program) a normatív na učebnice, ktorý zlepší ponuku učebníc pre školy, bez monopolu štátu, otvorením trhu s učebnicami. Zásadne prehodnotíme financovanie a fungovanie rezortných odborných a podporných služieb (priamo riadených organizácií ministerstva) v závislosti na ich funkcii a efektívnosti pre plnenie rezortných úloh.

Súčasný systém financovania nevytvára tlak na optimalizáciu siete škôl z hľadiska efektívnosti použitia finančných prostriedkov. Hodnota normatívu sa prepočítava komplikovane, obsahuje mnohé výnimky a historický princíp (miera nákladovosti škôl v minulosti), tým sa zvyšuje rozdiel medzi normatívmi pre jednotlivé školy, podľa kritérií, ktoré nevypovedajú o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Spôsobuje to finančné zvýhodňovanie / znevýhodňovanie istých skupín žiakov v školách podľa kritérií, ktoré školy nemôžu alebo môžu len minimálne ovplyvňovať. Dôsledkom je nedostatočná motivácia zriaďovateľov škôl a samotných škôl zvyšovať kvalitu a efektivitu poskytovaného vzdelania. Súčasný systém motivuje školy súťažiť o čo najvyšší počet žiakov bez toho, aby poskytoval nástroje proti zneužitiu tejto súťaže (vyhráva ten, kto najviac znižuje nároky). Školy nevedieme ku spolupráci, ale devastujeme ich konkurenčným zápasom o žiakov. To vedie k znižovaniu kvality vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Systém financovania má podporovať kvalitu a efektívnosť a zohľadňovať aj indikátory kvality alebo pridanej hodnoty. Prehodnotíme aj financovanie záujmového vzdelávania (vzdelávacie poukazy).

Zrovnoprávnime financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa odstránením diskriminačného ustanovenia o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.